چهارشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۸

با یاد رضا،
حمید ، آفرین و سالومه

بازهم این آگوست لعنتی خودی نشان می دهد ،
زخم های قدیمی سرباز می کنند ،
و یاری دیگر از این واحه به آن سوی اقیانوس ها پر می کشد .